Firma PCP EURO-Power Euro Police, s.r.o. zabezpečuje všechny základní standardy bezpečnostních systémů a fyzických ostrah po celém území ČR. Součástí nabízených služeb naší společnosti je možnost odborné konzultace z oboru bezpečnosti včetně manažerského vedení, poradenství a právního dohledu.

Detektivní činnost v obchodech a nákupních centrech
Detektivní činnost v obchodech a nákupních centrech

Hlavní specializací naší společnosti je zajišťování detektivní činnosti v obchodech a nákupních centrech. V kontextu dnešní doby je tato činnost čím dál více důležitá nejen z toho důvodu, aby nedocházelo k neustálým útokům na majetek, zboží. Výsledky, které naše společnost v této oblasti bezpečnosti dosahuje, patří dozajista k nejlepším v rámci České republiky. Na vyžádání jsme schopni předložit reference s konkrétními čísly, jež potvrzují předchozí větu.

Činnost detektiva v obchodě je zajištěna buď v civilním oděvu, nebo v uniformě. Větší účinnost má detektiv v civilním oděvu, ale v určitém kontextu je nejvýhodnější spojení obou forem. Během let jsme si vypracovali postupy, jak nejefektivněji dosáhnout ochrany majetku před jeho krádežemi jak ze strany pachatelů, tak zaměstnanců obchodů; daří se nám v praxi úspěšně aplikovat metody ke zlepšení špatných inventurních čísel, a to při vynaložení menších finančních nákladů klienta v zrcadle dosažených výsledků.

Naši detektivové v obchodech provádějí mnoho úkolů za účelem dosažení očekáváného cíle. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme garantovat, že při nasazení našich detektivů dojde k výraznému zlepšení inventurních výsledků. Naše detektivy důsledně školíme nejen ve správných postupech ochrany zboží a ostatního majetku objednatele, ale také v právní stránce této činnosti. Naši detektivové nejsou nasazeni do služby dříve, dokud si nejsme zcela jisti, že zvládnou řešit všechny druhy problémových situací.

Detektiv v civilním oděvu se chová jako zákazník a musí proto mít v sobě k výkonu této práce schopnost hrát částečné divadlo. Je oblečen jako průměrný zákazník, který navštěvuje daný druh obchodu. Je-li odhalen pachatel krádeže, detektiv ho odvede do zázemí prodejny a je přivolána policie. Do příjezdu policie je detektiv oprávněn zloděje omezit na jeho osobní svobodě dle § 76 odst. 2 trestního řádu.

Pododdíly:

 • Kontrolní nákupy
 • Mystery Shopping
 • Kontroly personálu

Kontrolní nákupy

Kontrolní nákupy jsou prováděny, aby se zjistilo, jak má vedení prodejny pevně v rukách způsob a formu prodeje. Zjišťuje se také, jak jsou pokladní a prodejní ochotní pomoci a jak jsou zdvořilí vůči zákazníkům. Z kontrolních nákupů se dá také zjistit, zda pokladní při prodeji postupuje správně. Získané poznatky z kontrolních nákupů pak mohou po jejich vyhodnocení vést k optimalizaci prodeje, k odstranění nedostatků nebo také mohou přinést důkazy k propuštění zaměstnance, jenž nevykonává svou práci ku prospěchu prodejny.

Mystery Shopping

Mystery Shopping je kvalitativní výzkum trhu, která měří maloobchodní kvalitu služeb nebo kdy se získávají informace o produktech a službách vlastní či konkurenční firmy.

Mystery shopper je výzkumník, fiktivní nakupující, který vystupuje jako normální zákazník. Jeho úkolem je nákup výrobku, kladení otázek, registrace stížností nebo hraní určité role.

Při Mystery shoppingu se zkoumá:

 • počet zaměstnanců v prodejně
 • jak dlouho trvá, než si fiktivního zákazníka někdo všimne
 • jména zaměstnanců
 • zda je pozdrav přátelský
 • otázky kladené prodavačem pro nalezení vhodného produktu
 • druhy předvedených výrobků
 • prodejní argumenty používané prodavačem
 • zda a jak se prodavač pokouší uzavřít prodej
 • zda prodavač navrhuje prodej nějakého dodatečného produktu
 • zda prodavač pozval zákazníka k opětovné návštěvě prodejny
 • čistotu prodejny a příslušenství
 • rychlost služby
 • dodržování norem společnosti vztahující se ke službě, vzhledu prodejny a prezentace

Nakupujícímu jsou často dány pokyny k uskutečnění atypické transakce, aby se přesněji otestovaly znalosti a dovednosti zaměstnanců pro danou problematiku podle určitého scénáře. Ne všechny scénáře Mystery Shoppingu zahrnují pouze nákup. Můžeme posuzovat i například kvalitu služeb, rychlost dodávek a vyřízení reklamací.

Kontroly personálu

Ze statistik krádeží vyplývají žalostná zjištění, že více zboží odcizí personál obchodu než klasičtí zloději zvenčí. Kontroly personálu tedy slouží k odhalení nepoctivých zaměstnanců pomocí kontrol po zavírací době po uzavření a zakódování prodejny, kdy již definitivně personál odchází domů. Kontroly samozřejmě mohou probíhat i během střídání směn. Kontrola spočívá především v kontrole osobních věcí, zda si zaměstnanec neodnáší domů zboží bez zaplacení.

Detektivní služby, služby soukromých detektivů
Detektivní služby, služby soukromých detektivů

V rámci detektivních služeb firma PCP EURO - POWER EURO POLICE, s.r.o. nabízí:

 • Sledování osob
 • Odhalování, prokazování nevěry
 • Zajišťování důkazů a jejich dokumentace pro soudní i mimosoudní jednání
 • Pátrání po osobách a věcech
 • Vyjednávání s osobami nebo firmami, se kterými se nechcete osobně setkat
 • Prověřování obchodních a pracovních partnerů
 • Služby pro advokátní kanceláře
 • Pátrání po dlužnících
 • Získávání informací pomocí speciální audio – video techniky
 • Poradenství k výše uvedeným činnostem

K plnění zakázky používáme nejnovější přístroje tak, aby sledovaná osoba nezjistila, že je sledována. Využíváme rovněž speciální techniku ke sledování vozidel.

Bodyguard service
Bodyguard service

Naše osobní ochrana ( bodyguard service) je plně využívána především ministry, poslanci a senátory, ale i ostatními fyzickými a právnickými osobami.

Ostraha objektů
Ostraha objektů

Dlouholetou zkušenost má naše společnost i s ostrahou objektů, areálů a výrobních podniků. Jedná se o zcela odlišný způsob ochrany majetku a osob, než v případě detektivní činnosti v obchodech. Nemůže se tedy stát, aby tuto činnost vykonával detektiv v obchodě a obráceně.

Náš zaměstnanec provádí střežení objektu formou monitoringu, kontroly a obsluhy zabezpečovacích zařízení. Základem je však rychlá, přesná a úplná reakce na vzniklé situace a jejich následné řešení podle dohodnutých instrukcí. Dále náš zaměstnanec provádí nepravidelné celoplošné obchůzky, kterých provede během své směny několik. Obchůzka spočívá v celkové kontrole zabezpečení objektu, uložení materiálu a techniky a také neoprávněném pohybu osob ve střeženém objektu či areálu. Tyto obchůzky jsou kontrolovány pomocí obchůzkového systému.

Hlavním cílem obchůzek je zamezit úmyslnému založení požáru v areálu, zamezit výskytu a pohybu nepovolaných osob v hlídaném areálu, eventuálně zadržet narušitele objektu a předat ho přivolaným příslušníkům Policie České republiky. Dalším úkolem je kontrola budovy v předem vytipovaných rizikových místech, např. sklad hořlavin, sklady materiálu, šatny zaměstnanců apod. Zjištěné skutečnosti, závady a události průběžně zaznamenává s uvedením času do Knihy služeb, a to bezprostředně po každé události, nebo po ukončení každé obchůzky.

Vyhledávání osob moderní technologií
Vyhledávání osob moderní technologií

Vyhledávání osob dle požadavků zákazníka za využití současných moderních technologií.

Elektronické zabezpečení
Elektronické zabezpečení

Zajistíme komplexní dodávku zabezpečovacích systémů dle požadavků klienta.

Ekonomické analýzy a poradenství
Ekonomické analýzy a poradenství

Nabízíme provádění jednorázových i pravidelných analýz především v oblasti bezpečnosti, sportu a politického dění.

Získávání pohledávek právní cestou
Získávání pohledávek právní cestou

Pro naše klienty zajišťujeme domáhání všech pohledávek právní cestou.

Manažerská a poradenská činnost
Manažerská a poradenská činnost

Provádíme manažerské a poradenské činnosti v koncesovaných oborech firmy.

Převozy a doprovody speciálních zásilek
Převozy a doprovody speciálních zásilek

Vlastními pracovníky a prostředky zajišťujeme převozy a doprovody peněz, cenin, zlata a specializovaného materiálu.

Výuka a atestace v oblasti osobní ochrany
Výuka a atestace v oblasti osobní ochrany

Prostřednictvím našich cvičených instruktorů poskytujeme výuku a atestaci v oblasti osobní ochrany.

Event security
Event security

Zajistíme zabezpečení jakýchkoliv kulturních nebo sportovních akcí, ale i večírků a soukromých party. Mezi naše hlavní cíle patří samozřejmě spokojenost klienta a splnění jeho požadavků.

Vstupní kontrola

Většinou se však jedná o jakýsi balíček služeb a činností, které na takovýchto akcích zařizujeme. V závislosti na typu akce se tak může jednat o zajištění oprávněných vjezdů vozidel do daných prostor společně s oprávněným pohybem osob. To můžeme shrnout pod vstupní bezpečnost. Je tak zaručeno, že se na party nebo jiné akci budou pohybovat jen pozvaní nebo jinak angažovaní lidé.

Bezpečnostní a pořádkový dozor

Další logickou pořadatelskou službou je zajištění všeobecného pořádku a zabraňování jakýchkoliv výtržností na majetku. V tom případě se také bavíme i o samotné bezpečnosti návštěvníků námi kontrolované akce.

Vymáhání pohledávek
Vymáhání pohledávek

Provádíme vymáhání neuhrazených faktursměnekplnění smluvních vztahů a jiných vzniklých pohledávek. Při vymáhání jsme nekompromisní. Po prověření majetkových poměrů dlužníka vypracujeme taktiku, kdy a jakým způsobem se bude vůči dlužníkovi postupovat. Pohledávky se snažíme vymoci klasickými metodami.

Nebereme žádné zálohy předem, provize domlouváme individuálně. Vždy dbáme na zachování dobrého jména našeho klienta.

V případě, že se nám nepodaří s dlužníkem dohodnout, jsme schopni pohledávku řešit soudní cestou. Jelikož v tom už máme zkušenosti a spolupracujeme s exekutory a insolvenčními správci, dohlédneme na to, aby vše proběhlo co nejrychleji.

Bezpečnostní poradenství
Bezpečnostní poradenství

Naše agentura provádí kvalifikované bezpečnostní analýzy objektů pro potřeby organizací na ostrahu majetku a ochranu osob.

Bezpečnostní analýza vyhodnotí zejména rizika, hrozby a možnosti vzniku mimořádných situací. Na základě tohoto vyhodnocení se provádí i vyhodnocení stavu současných bezpečnostních opatření s důrazem na fyzickou ostrahu objektu, technické prostředky a režimová opatření.

Specialisté podle závěrů bezpečnostní analýzy vypracují konkrétní projekt ochrany a ostrahy objektu včetně variant řešení. Tento projekt obsahuje zabezpečení objektu jak fyzickou ostrahou, tak i technickými prostředky, mechanickými zábrannými prostředky, elektronickou zabezpečovací signalizací, kamerovými a vstupními systémy, případně optimální kombinací lidského a technického faktoru.

Právní služby a poradenství
Právní služby a poradenství

Nabízíme právní služby a poradenství ve všech oblastech veřejného a soukromého práva v České republice. Máme bohaté zkušenosti v oblasti pracovního, občanského, obchodního a správního práva.

Kontaktní osoby:  JUDr. Pavel Maixner -  602 168 147 a Mgr. et Mgr. Petr Pálka – 777 005 553